Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Adara Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 22.2.2022.

 1. Rekisterinpitäjä
  Adara Oy, Radanvarsitie 9, 37600 Valkeakoski
 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
  Jere Alaruka p. 040 088 5272, jere.alaruka@adara.fi
 3. Rekisterin nimi
  Nettisivujen uutiskirje -rekisteri.
 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on; henkilön suostumus
  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on: asiakassuhteen ylläpito
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
  -Nimi
  -Sähköpostiosoite
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteröity on tilannut uutiskirjeen rekisterinpitäjän ylläpitämän verkkosivuston kautta.
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Adara käyttää uutiskirjeissään MailChimp –palvelua, jonka myötä tietoja saatetaan säilyttää EU:n ulkopuolella. MailChimp noudattaa EU-U.S. Privacy Shield Framework – säädöksiä (privacyshield.gov/list).
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisteri on tallennettu MailChimp -palveluun. Pääsy tietokantaan on rajoitettu käyttäjätunnuksilla ja salasanalla. Käyttöoikeus myönnetään vain salassapitovelvollisille ja rekisterin käyttämiseen perehdytetyille henkilöille, joiden asemaan ja tehtäviin käyttöoikeus liittyy. Lisätietoja MailChimp-palvelun tietoturvasta: http://mailchimp.com/about/security
 9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä
 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen
  käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).