Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Adara Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty1.11.2021.

1. Rekisterinpitäjä
Adara Oy, Radanvarsitie 9, 37600 Valkeakoski

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Jere Alaruka p. 040 088 5272, jere.alaruka@adara.fi

3. Rekisterin nimi
Nettisivujen asiakas- ja uutiskirjerekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on: henkilön suostumus. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on: asiakassuhteen ylläpito.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
-Nimi
-Sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Sivuston lomakkeet. Uutiskirje, jonka rekisteröity on tilannut rekisterinpitäjän ylläpitämän verkkosivuston kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Adara käyttää uutiskirjeissään MailChimp -palvelua, jonka myötä tietoja saatetaan säilyttää EU:n ulkopuolella. MailChimp noudattaa EU-U.S. Privacy Shield Framework -säädöksiä (privacyshield.gov/list).

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Nettisivuston lomaketiedot tallentuvat sivuston tietokantaan. Uutiskirjeen rekisteri on tallennettu MailChimp -palveluun. Pääsy tietokantaan on rajoitettu käyttäjätunnuksilla ja salasanalla. Käyttöoikeus myönnetään vain salassapitovelvollisille ja rekisterin käyttämiseen perehdytetyille henkilöille, joiden asemaan ja tehtäviin käyttöoikeus liittyy. Lisätietoja MailChimp-palvelun tietoturvasta: http://mailchimp.com/about/security

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).