HÅLLBAR UTVECKLING
OCH FÖRETAGSANSVAR

ANSVAR

Hållbar utveckling utmanar företag, sammanslutningar och individer att se över sina attityder och handlingssätt. Hållbar utveckling är nära kopplad till företagsansvar. Hållbar utveckling innebär att företaget tar ansvar för miljö och människor, utan att förbise betydelsen av ekonomisk tillväxt. På Adara Pakkaus omfattar ansvarsaspekten följande hållbarhetselement:

 

MILJÖANSVAR BETYDER ATT VI BRYR OSS OM NATURRESURSERNA OCH MILJÖN.

Vi tar fram förpackningslösningar av miljövänliga material med optimal materialåtgång för optimal prestanda.  En förpackning ska i grund och botten skydda produkten mot miljöpåverkan, skydda miljön mot produktens påverkan, möjliggöra varuhantering och vara informativ. Vi håller dessa aspekter i fokus under alla skeden av planeringen och tillverkningen. Inom produktionen arbetar vi konstant bland annat för att höja miljöprestandan. Under 2018 förnyar vi bland annat byggnadsautomatiken, belysningen och uppvärmningen för bättre energieffektivitet.

 

SOCIALT ANSVAR BETYDER ATT VI BEMÖTER VÅRA INTRESSENTER PÅ ETT KORREKT SÄTT.

Det inbegriper såväl de anställdas välbefinnande och kompetens som produktsäkerhet och samarbete i företagsnätverk. Vår verksamhet bygger på kunniga och motiverade medarbetare. Det är människorna som når utmärkta resultat och gång efter annan levererar kunderna positiva överraskningar. Vi vill främja arbetshälsan och erbjuder därför som anställningsförmån motions- och kultursedlar för upprätthållande av arbetsförmågan och det psykiska välbefinnandet med kultur- och motionsaktiviteter.

 

EKONOMISKT ANSVAR INNEBÄR ATT VI UPPFYLLER ÄGARNAS FÖRVÄNTNINGAR PÅ AVKASTNING OCH LEVERERAR VÄLFÄRD I SAMHÄLLET.

För att klara det måste verksamheten vara effektiv, lönsam och konkurrenskraftig. God ekonomisk prestanda utgör grunden för de övriga elementen av samhällsansvar. Vi investerar i den senaste tekniken för att stärka vår konkurrenskraft och kapacitet att ta fram allt bättre kundlösningar. Vår verksamhet bygger alltid på öppen och förtrolig kommunikation med kunderna. Vi är kundernas strategiska partner som ger genuint mervärde och kostnadsbesparingar, utöver själva emballaget.

RINKI-MILJÖMÄRKET BETECKNAR ETT ANSVARSKÄNNANDE FÖRETAG

Det finska miljömärket Rinki berättar om att företaget sköter sitt producentansvar för förpackningar. Märket får användas av företag som har ingått avtal med Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab om producentsammanslutningars ansvar för förpackningar.

CERTIFIKAT

Vårt ansvarsarbete styrs också av följande kvalitetscertifikat:

  • ISO 9001:2015 Ledningssystem för kvalitet
  • ISO 14001:2015 Miljöledningssystem
  • ISO 22000:2006 Ledningssystem för livsmedelsindustrin