Menu

Ansvarsfullhet

Förutsättningen för en hållbar utveckling är att företag, organisationer och individer ändrar sina tanke- och handlingsmönster. Hållbar utveckling är kopplad till begreppet ansvarsfullhet. Utvecklingen är hållbar om den är ansvarsfull ur naturens och människans synvinkel, utan att glömma betydelsen av ekonomisk tillväxt. För oss på Adara Pakkaus Oy omfattar ansvarsfullhet följande faktorer, i enlighet med tankemodellen för hållbar utveckling:

Miljöansvar innebär omsorg om naturresurserna och miljön.

Vi planerar förpackningslösningar i miljövänliga material och använder exakt rätt mängd material för att uppnå rätt prestationsförmåga.  Förpackningens grundläggande uppgifter är att skydda produkten mot miljöpåverkan, att skydda miljön mot produktens påverkan, att möjliggöra varuhantering och att vara informativ. Detta tänker vi på i varje skede av planeringen och tillverkningen. Produktionen är kontinuerlig, bland annat för att energieffektiviteten ska vara optimal. Under 2018 renoverar vi bland annat byggnadsautomationen, belysningen och uppvärmningen i energieffektivare riktning.

Socialt ansvar innebär goda arbetsprinciper gentemot alla företagets referensgrupper.

Dit hör personalens arbetshälsa och kunnande, produktsäkerheten och samarbetet i företagsnätverket. Vår kunniga och motiverade personal utgör grunden för vår verksamhet. Det människor gör ger oss de bästa slutresultaten och gång efter gång överraskar vi våra kunder positivt. Vi vill främja personalens välmående genom att erbjuda motions- och kultursedlar som löneförmån. Sedlarna ger en möjlighet att med hjälp av kultur och motion upprätthålla arbetsförmåga och mental vitalitet.

Ekonomiskt ansvar är att svara på ägarnas resultatförväntningar och bidra till samhällets välmående.

Förutsättningen för detta är att verksamheten är effektiv, lönsam och konkurrenskraftig. En god ekonomisk prestationsförmåga gjuter grunden för de andra delarna av samhällsansvaret. Vi investerar i nyaste teknik för att förbättra vår konkurrenskraft och våra möjligheter att betjäna kunderna med lösningar som är bättre än tidigare. Vår verksamhet grundar sig på öppen och konfidentiell kommunikation. Vi är en strategisk partner för våra kunder, en partner som utöver förpackningarna bidrar med äkta mervärde och kostnadsinbesparingar.

Det finländska Rinki-märket visar att företaget har axlat sitt producentansvar för sina förpackningar. Rätten att använda märket har de företag som har ingått avtal med producentorganisationerna om skötseln av producentansvaret för förpackningar. Avtalet administreras av Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab.
https://rinkiin.fi

 

 

Vår ansvarsfulla verksamhet styrs också av de certifikat som vi har blivit beviljade:

ISO 9001:2015 Kvalitetssystem
ISO 14001:2015 Miljösystem
ISO 22000:2006 Ledningssystem för livsmedelsindustrin
Mer information: http://www.vtt-todistus.fi/